Hybridivaikuttamisella voidaan ohjata päätöksentekoa

Vaalit ovat tehokas paikka hybridivaikuttamiselle demokraattisessa yhteiskunnassa, koska silloin kansalaiset tekevät merkittäviä päätöksiä valitessaan uusia edustajia päättämään asioistaan.

Mitä on hybridivaikuttaminen ja mitä ovat hybridiuhat?

Suomen Sotilas kysyi aiheesta Hybrid Center of Excellence (CoE):n Haavoittuvuuksien ja kestävyyden johtajalta (Director of Vulnerabilities and Resilience) Jukka Savolaiselta. Hybridivaikuttaminen on ääretön määrä keinoja vaikuttaa yhteiskuntiin, erityisesti vapaisiin länsimaisiin demokratioihin, joissa sananvapaus, liberalismi, vapaa talous ja lakeihin perustuva toiminta mahdollistavat jopa vihamielisen vaikuttamisen. Myös länsimaisten demokratioiden keskinäisriippuvuus tarjoaa mahdollisuuksia vihamieliseen toimintaan.

Grima käärmeenkieli kuiskuttelee Kuningas Théodenin korvaan ja saa tämän tekemään Rohanin kannalta negatiivisia päätöksiä, elokuvassa Taru sormusten herrasta. Kuva: Wikipedia.

Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä haavoittuvuudet ovat samalla länsimaisten yhteiskuntien ehdottomia vahvuuksia ja niistä täytyy pitää kiinni. Toiminta pyritään suorittamaan huomaamatta ja havaitsematta, siten että mikään viranomaistaho tai saati itse vaikuttamisen kohde eivät tiedä tai ymmärrä joutuneensa toimien kohteeksi. Savolaisen mukaan vihamielisen hybridivaikuttamisen tarkoitus on saada valtio tai kansakunta tekemään itsensä kannalta negatiivisia päätöksiä. Venäjällä tätä kutsutaan refleksiiviseksi kontrolliksi.

Savolainen kuitenkin korostaa, että hybridivaikuttaminen ei ole pelkästään valtiollista toimintaa, sillä toimijat voivat olla myös ei-valtiollisia organisaatioita, jotka toimivat joko itsenäisesti tai jonkin valtion ohjauksessa.

Hybridiuhkien torjunnassa onkin tärkeää pyrkiä tunnistamaan eli nimeämään toimija, jotta mahdollisiin vastatoimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

Tarkkoja määritelmiä hybriditoiminnalle ei ole, mutta Savolaisen mukaan uhat voidaan karkeasti jaotella niiden vakavuuden mukaan seuraavasti:

Hybridivaikuttaminen

Hybridivaikuttamisessa pyrkimyksenä on sotkea valtion tai kansakunnan poliittista prosessia ja yhtenäisyyttä levittämällä esimerkiksi valheellista tai virheellistä uutisointia, edistää haitallisia tavoitteita ja yleisesti saada valtio tai kansakunta tekemään itsensä kannalta negatiivisia päätöksiä.

Hybridivaikuttaminen kuitenkin on suurelta osin sananvapauden piirissä olevaa toimintaa ja näin ollen täysin laillista. Tämä asettaakin vapaat demokratiat lähtökohtaisesti altavastaajan asemaan, koska usein hybridivaikuttamisen takana olevat autoritääriset valtiot tai toimijat eivät ole samalla tavoin haavoittuvia suljetumman yhteiskuntansa tai järjestelmänsä vuoksi

Hybridihäirintä

Hybridihäirinnässä toiminta menee ainakin osittain laittomuuden rajan yli ja suoritetaan yhteiskunnan, sen osien tai organisaatioiden toimintaa estäviä tai haittaavia toimenpiteitä. Yhtenä esimerkkinä voidaan todeta GPS-signaalin häirintä.

Hybridioperaatio

Hybridioperaatiossa suoritetaan jo selvästi vakavampi toimenpide, joka on selvästi laiton ja sen pyrkimyksenä on esimerkiksi eliminoida operoijan kannalta haitallinen kohde. Esimerkkinä tästä on Salisburyn myrkytystapaukset.

Hybridisodankäynti

Hybridisodankäynti on jo täysimittaista sotaa, mutta kuitenkin tilanteessa, jossa puolin taikka toisin kansallisvaltiot eivät ole julistaneet sotaa toisilleen. Tästä esimerkkinä Itä-Ukrainan toimet, joissa on käynnissä todellinen sota, jossa on kuollut jo yli 10 000 ihmistä, mutta sen osapuolet eivät ole julistaneet sotaa välilleen.

Millaiseen hybridivaikuttamiseen kansalaisen tulee varautua Suomessa?

Hybrid CoE:n Jukka Savolainen kiteyttää asian seuraavasti:

Meihin yritetään vaikuttaa monella eri tavalla. Varmasti eniten julkisuudessa on puhuttu informaatiovaikuttamisesta. Osa uutisoinnista saattaa olla tarkoitushakuista puutaheinää eikä noudata journalistisia kriteereitä, Sosiaalisen median botit ja trollit pitävät huolta, että kuvittelet olevasi vähemmistössä mielipiteesi kanssa. Koska ihmisellä on vaistomainen halu kuulua enemmistöön, saatat siksi ajatella olevasi väärässä ja muutatkin mielipidettäsi. Toisaalta informaatiovaikuttamisen tavoitteena on aiheuttaa sekaannusta ja hämmennystä ja lisätä polarisaatiota. Kun keskustelun alla olevasta teemasta leviää monia eri narratiiveja ja versioita, joissa faktat ja asiantuntijoiden rooli kyseenalaistetaan, muuttuu asian seuraaminen ja oman mielipiteen muodostaminen hyvin haasteelliseksi. Mikäli ihmisten mielipiteet muuttuvat tällaisen toiminnan ansioita, on hybridivaikuttaminen onnistunut.

Hybridivaikuttaminen on myös tiedon keruuta ja sen käyttämistä toisenlaisissa operaatioissa. Innovatiivinen talous, kuten Suomi, on erityisen altis tällaiselle.

Mahdollisuudet vakoilla ovat suuret. Vaikka tavallisten ihmisten ei tarvitse juurikaan asiasta huolehtia, olisi henkilöiden, joilla on esimerkiksi hallussaan liikesalaisuuksia, syytä olla tarkempia. Erityistä huomiota on syytä käyttää ns. nettijälkeen, joka voi olla mahdollisen kiristämisen väline.

Tavallisten ihmisten profilointi ja heihin vaikuttaminen ovat täysin mahdollista myös massoille. Esimerkkinä tästä on Cambridge Analytica, yhtiö jolle Facebook oli luovuttanut käyttäjätietoja, käytti poliittisten tarkoitusperien edistämiseen mainonnan ja (dis)informaation kohdentamiseen. Tällä arvioidaan olleen merkitystä USAn presidentinvaalitulokselle.

Kuinka kansalainen voi sitten varautua hybridivaikuttamiseen?

Tärkeää on pyrkiä seuraamaan julkista keskustelua ja osallistumaan siihen esittämällä omia mielipiteitä asiallisesti ja perusteltuina. Kuten Hybrid CoE:n viestintävastaava Päivi Tampere kiteyttää, ”paras tapa puolustaa demokratiaa ja sen oikeuksia, on käyttää niitä oikeuksia”.

Hybrid CoE:n Jukka Savolainen lähettää Suomen Sotilaan lukijoille terveisinä, että hänen mielestään maanpuolustustyö ja maanpuolustusaatteellinen työ on erittäin positiivista. Siinä on piiri, joka keskustelee asioista Suomen turvallisuudesta huolestuneena ja kiinnostuneena, ja on lisäksi valmis toimimaan asian edistämiseksi. Siellä asioista voi keskustella tietäen, että toiset keskustelijat jakavat samat arvot, saman huolen ja kiinnostuksen.

Hybrid CoE

Virkamiesten verkostoista koostuva organisaatio, jonka jäsenehtona on EU:n tai Naton jäsenyys. Hybric CoE ei kuitenkaan ole osa valtionhallintoa missään jäsenmaassa. Tällä hetkellä mukana on 20 jäsenmaata mukaan luettuina USA ja Kanada.

Päätehtävät:

1. Parantaa jäsenmaiden kyvykkyyttä puolustautua hybridivaikuttamista vastaan, esim. koulutuksin ja päätöksentekoharjoituksin.

2. Edistää ja parantaa EU:n ja Naton yhteistyötä mm. toimimalla fasilitaattorina eri osapuolten välillä.

Hybrid CoE:n visiossa organisaation tavoitteena on olla johtava keskustelun ylläpitäjä hybridiasioissa ja erityisesti tietoisuuden lisääjä.

Lisää osoitteesta www.hybridcoe.fi

Esimerkkejä hybridivaikuttamisesta 77 vuoden takaa: Neuvostoliiton Suomeen pudottamat lentolehtiset lupasivat kauniita asioita, jos antauduit Puna-armeijalle:

Avainsanat: , ,

Share This