Pääkonttorin yleishankinnat alkavat 18.6.

Yleinen liikekannallepano käskettiin Suomessa 80 vuotta sitten otsikon mukaisella peitetyllä käskyllä, joka jaettiin kautta asevoimien. Se määritti ensimmäiseksi liikekannallepanopäiväksi siis kesäkuun 18. päivän 1941.

Talvisodan jälkeen joukkojen kotiuttaminen suoritettiin siten, että sodan aikaiset joukko-osastot säilytettiin aluksi, vaikka henkilöstö, hevoset ja ajoneuvot pääosin lomautettiin. Liikekannepano olisi perustanut talvisodan aikaisen armeijan uudelleen perustamiseen. Neuvostoliitolle luovutettujen alueiden väestön siirtyminen eri puolille Suomea, tuntuvasti parantunut ase- ja varustetilanne, aikaisemmin kouluttamattomien miesten koulutus sekä organisaatiouudistukset edellyttivät kuitenkin merkittävää työskentelyä liikekannallepanojärjestelmän kehittämiseksi.

Uudet liikekannallepanosuunnitelmat valmistuivat nopeasti ja jo marraskuussa 1940 siirryttiin uuteen järjestelmään. Maa jaettiin 16 sotilaslääniin, joihin kuului 34 sotilaspiiriä. Aluejärjestö eli suojeluskuntapiirit kantoivat päävastuun kenttäarmeijan perustamisesta. Joukkojen tarvitsema tärkein sotavarustus oli jaettu valmiiksi perustamispaikoilla, joita liikekannallepanon tapahtuessa oli kaikkiaan 362. Uudessa järjestelmässä ase- ja varustemateriaalin hajauttaminen takasi nopean ja varman liikekannallepanon.

Sotilaspoliittisen yleistilanteen kärjistyessä Euroopassa aloitettiin valmiuden nostaminen jo kesäkuun alussa. Rauhanajan joukkojen pääosa eli 13 prikaatia, rajakomppaniat ja Petsamon erillisosasto määrättiin 10.6. annetulla käskyllä saatettavaksi sotavahvuiseksi. Samalla kutsuttiin kaikki linnoitusjoukot sekä Pohjois-Suomessa perustettavat alueelliset ilmatorjuntayksiköt ja ilmavalvontaelimet ylimääräisiin harjoituksiin. Ratsuväkiprikaati sai puolestaan 12.6. käskyn siirtyä sodanajan kokoonpanoon.

Merivoimille puolestaan annettiin 15.6. käsky siirtyä sodanuhkakokoonpanoon. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että merivoimat perustivat suurimman osan sodanajan yksiköistään. Samalla määrättiin perustettavaksi pääosa merivoimille alistettavista maavoimien joukoista, jotka oli tarkoitettu Hangon ja Ahvenanmaan rintamille.

Lisäksi käskettiin perustaa ne Pohjois-Suomen joukot, jotka vielä samana päivänä alistettiin V armeijakunnan (myöhemmin III AK:n) johdossa saksalaiselle armeijan esikunnalle. Tämän saksalaisen armeijan eli Armee-Oberkommando Norwegenin, Befehlsstelle Finnlandin joukot olivat jo pääosin Suomessa kahden jalkaväkiarmeijakunnan ja erinäisten muiden joukkojen muodossa. Saksalaiset olivat tulleet osin Pohjois-Norjasta, osin Etelä-Norjasta ja Saksasta. Kesäkuun alkupuolelle sijoitettu saksalaisten saapuminen aikataulutti myös Suomen asevoimien varsinaista liikekannallepanoa, koska rautateiden kuljetuskapasiteetti tarvittiin ensin saksalaisten tarpeisiin. Joukkojen keskittämineen oli eräs suurimmista Suomen rautateiden kuljetussuorituksista koskaan.

Huomionarvoista on, että sekä maan korkein poliittinen ja sotilaallinen johto tiesi saksalaisten hyökkäyssuunnitelmat, mutta ei tarkkaa ajankohtaa. Saksalaisia oli tuettu monin tavoin jo alkuvuodesta 1941 alkaen ja liikkeellä oltiin yksissä tuumin vaikka muodollista sopimusta sotilasliitosta tai vastaavasta ei koskaan tehtykään. Liikekannallepano suoritettiin saksalaisten ehdottamana ajankohtana ja maavoimat ryhmitettiin pitkälti heidän toivomallaan tavalla.

Ilmavoimat saivat 16.6. käskyn siirtyä kokonaisuudessaan sodanajan kokoonpanoon.

Puolustusvoimain yleinen liikekannallepano käskettiin otsikon lauseella siis 17.6. ja 18.6. oli ensimmäinen liikekannallepanopäivä. Käsky aloitti ennennäkemättömän aktiivisuuden, koska joukkoja perustettiin nyt paljon enemmän kuin talvisodan alla.

Jutun pääkuva: Liikekannallepano toteutettiin reserviläisille jaetuilla käskyillä, mutta myös julkisia kuulutuksia käytettiin, kuvassa sellainen 20. kesäkuuta Helsingissä. SA-Kuva.

Aluejärjestö perusti 18.6. alkaen varsinaisen kenttäarmeijan rungon. Lounais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sotilasläänit perustivat kukin Päämajan reserviksi täysivahvuisen jalkaväkidivisioonan. Muut sotilasläänit perustivat niin sanotun vajaan divisioonan, jota täydennettiin keskitysalueilla määrävahvuisiksi liittämällä niihin rauhanajan joukkojen jo perustamat jalkaväkirykmentit, patteristot jne. Kaikkiaan perustettiin 16 jalkaväkidivisioonaa, kaksi jääkäriprikaatia, ratsuväkiprikaatia sekä suuri määrä pienempiä yksiköitä. Vertailun vuoksi mainittakoon, että talvisotaan oli mahdollista perustaa yhdeksän paljon huonommin varustettua jalkaväkidivisioonaa.

Taistelujoukkojen tuli olla keskitysvalmiina perustamispaikoillaan 3, – 5. liikekannallepanopäivän kuluessa. Perustamista haittasi jonkin verran moottoriajoneuvojen heikko kunto ja hidas vastaanotto sekä reserviläisten hitaanpuoleinen saapuminen ensimmäisenä ja toisena liikekannallepanopäivänä. Kokonaisuudessaan liikekannallepano kuitenkin onnistui hyvin ja suunnitelmien mukaisesti.

Saksan Neuvostoliittoa vastaan aloittama hyökkäys aiheutti muutoksen Suomen tilanteessa. Muuttuneen yleistilanteen vuoksi Päämaja teki muutoksia niin maavoimien sotajaotukseen että keskityssuunnitelmiin. Muutosten aiheuttamat kuljetukset saatiin pääpiirtein suoritetuksi 27.6 mennessä. Keskitysvaiheen voidaan katsoa päättyneen vasta kesäkuun lopulla Karjalan Armeijan muodostamiseen. Maan asevoimien vahvuus oli ennen liikekannallepanotoimia noin 100.000 miestä ja keskitysvaiheen lopussa noin 480.000 miestä.

Reserviläisiä marssii Helsingin kauppatorilla liikekannallepanon julistamisen jälkeen. SA-Kuva.

Reserviläisiä kuorma-autokuljetuksessa Sturenkadulla Helsingissä 20. kesäkuuta. SA-Kuva.

Hiekkasäkeillä suojattu Helsingin kaupungintalo. Helsinkiä ja eräitä muita kaupunkeja pommitettiin 25. kesäkuuta 1941 ensimmäisen kerran. Samana päivänä eduskunta katsoi maan olevan sodassa. SA-Kuva.

Liikekannallepano koski myös hevosia ja moottoriajoneuvoja, koska suurin osa maan asevoimien liikkuvuudesta oli siviilistä otettujen ajoneuvojen varassa. Kuvan Mercedes-Benziä arvioidaan kunnon jne. osalta, auto näyttää olevan puukaasulaitteilla varustettu. SA-Kuva.

Avainsanat: , ,

Share This